Quản lý hồ sơ - tài liệu
Thống nhất quản lý hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp, theo đúng chức năng sử dụng, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả một cách tức thời hỗ trợ người sử dụng. Hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu gồm thành phần cơ bản:
 • Công cụ phân loại hệ thống hồ sơ tài liệu
 • Công cụ phân quyền cập nhật, quyền truy cập với từng loại hồ sơ riêng biệt
 • Công cụ phân quyền thành viên kiểm soát và sử dụng hồ sơ tài liệu
 • Tìm kiếm dễ dàng
 • ...

Phân loại tài liệu, hồ sơ theo từng chủ đề và phân quyền người sử dụng. Thiết lập phân quyền cho nhân viên chỉ được quyền cập nhật hồ sơ tài liệu, những không có quyền xoá dữ liệu. Sử dụng chức năng này để chuẩn hóa các loại văn bản hồ sơ, tài liệu thường được sử dụng trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt thời gian tìm kiếm hay phải làm mới lại từ đầu các tài liệu phục vụ cho công việc.Quản lý tài sản
Module QL tài sản bao gồm các chức năng mô tả chi tiết tài sản, ai đang sử dụng và quản lý, quá trình sử dụng tài sản cho mục đích gì, tình trạng hiện tại của tài sản…

Các chức năng chính:

 • Quản lý theo phòng/ban
 • Quản lý theo nhóm tài sản
 • Quản lý theo danh mục nhóm dự án sử dụng tài sản, danh mục trạng thái
 • Phân quyền quản trị chức năng quản lý tài sản
 • Tìm kiếm thông tin tài sản
 • ...
Văn phòng phẩm
Chức năng này cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm trong từng doanh nghiệp trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý.

Các chức năng chính:

 • Quản lý phòng ban sử dụng văn phòng phẩm
 • Quản lý danh mục nhóm văn phòng phẩm
 • Phân quyền sử dụng: như quyền quản trị Module, quyền lãnh đạo duyệt phiếu mua Văn phòng phẩm
 • Lập phiếu cung cấp văn phòng phẩm theo phòng ban
 • Lập phiếu trình lãnh đạo duyệt mua văn phòng phẩm
 • Lập phiếu nhập, xuất kho
 • Báo cáo thống kế sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban


Quản lý khách hàng/hợp đồng
 • Phân loại thông tin khách hàng theo nhiều nhóm khác nhau, phân quyền truy cập tương ứng với từng nhân viên, phòng ban phụ trách để dễ dàng kiểm soát thông tin.
 • Quản lý thông tin chung của khách hàng, thông tin những người liên hệ của khách hàng đó và quá trình giao dịch với khách hàng.
 • Quản lý thông tin các đối tác, các nhà cung cấp, đại lý có quan hệ hợp tác thường xuyên với công ty.
 • Quản lý hợp đồng của từng khách hàng.
 • Quản lý khoản phải thu, chi, các khoản còn nợ của khách hàng.
 • Phân quyền quản lý, cập nhật, xem thông tin đối với từng nhóm khách hàng.
 • ...