Xây dựng kế hoạch công việc

Sử dụng lịch cơ quan để thay thế cho các phương tiện truyền thông cũ như bảng thông bảo, bảng kế hoạch công tác của cơ quan, của các phòng ban.

Xây dựng kế hoạch làm việc chung của cơ quan hàng tuần, kế hoạch công việc của từng công trình, dự án của đơn vị, phòng ban, bộ phận theo tuần, theo tháng, theo quý.


Các chức năng chính:
  • Quản lý nhóm lịch theo phòng/ban
  • Quản lý tài nguyên như đăng ký phòng hợp, xe ô tô công tác, tạo giấy mời họp...
  • Thông báo, nhắc lịch (email, sms, tin nhắn)
  • Hiển thị lịch theo ngày/tuần/tháng
  • In sự kiện
  • Phân quyền quản lý
  • ...